Nastavení cookies

Platby školní družiny

Úplata ve školní družině

150,- Kč za každý měsíc nebo doložení potvrzení o hmotné nouzi.

 Za školské služby ve školní družině platí zákonní zástupci stanovenou částku ředitelkou školy nebo dokládají potvrzení o hmotné nouzi, vždy nejpozději k 25 dni v daném měsíci. Směrnice k úplatě je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Ředitelka školy může osvobodit od úplaty pouze ve zvlášť tíživé životní situaci, a to na základě podané žádosti.

nahoru