Nastavení cookies

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

Záměrem přípravné třídy je připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:

  • s jazykovým znevýhodněním
  • se sníženou koncentrací pozornosti
  • se sníženou koordinací pohybu
  • s vadou řeči
  • s grafomotorickými obtížemi
  • se zdravotním oslabením

ZMĚNA VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ

ZMĚNA VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ S ÚČINNOSTÍ KE DNI 15. 2. 2019 UMOŽŇUJE OPĚT ZAŘADIT DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY TAKÉ DĚTI BEZ UDĚLENÉHO ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

§ 47, odst. 1:
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy.

Třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.

Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.

Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu, odpoledne školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodný pro daný věk dítěte.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky povinné.

nahoru