Nastavení cookies

Úřední deska

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace

Statutární zástupce: Mgr. Natalija Čertanova

adresa: Škrobálkova 51/300,  71800, Ostrava – Kunčičky

telefon/fax: +420 59 623 70 45
mobil sekretariát: 602522146
e-mail: zs-skrobalkova@seznam.cz

webové stránky školy: www.zsskrobalkova.cz

Datová schránka: 

IČO:  08146497
bank. spojení: 2001669936/2010

logo-škola-1-1.jpg

Zřizovatel

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Adresa:
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava

tel: 599 444 444

IČ: 00845451

partneri.01.jpg

Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti příspěvkové organizace

 1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytovat základní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu příspěvkové organizace:
 • Poskytování základního vzdělání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 • Zabezpečování stravování žáků formou vlastní jídelny podle § 119 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 • Poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního stravování.
 • Provozování školní družiny a školního klubu podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou Městského obvodu Slezská Ostrava. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou. Ředitel jedná jménem organizace, navenek samostatně a je odpovědný radě Městského obvodu Slezská Ostrava za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy zřizovatele a vnitřními organizačními předpisy školy.

Vedení základní školy

Mgr. Natalija Čertanova, ředitelka školy

Mgr. et Mgr. Karin Halfarová, statutární zástupkyně ředitele

Bc. Milan Mašek, vedoucí školní družiny

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitel Základní školy Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o. rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v těchto případech:

 • Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 • Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 37
 • Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
 • Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 • Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 • Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1
 • Podmínečné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
 • Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem školy pro ochranu osobních údajů od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2024 je MOORE ADVISORY CZ, s. r. o., IČ 09692142, se sídlem Karolinská 661/4. Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupena Ing. Petrem Štětkou, tel. č.: +420 227 031 495, email: petr.stetka@moore-czech.cz  

Zákony

- Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)
- Zákon č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění
- Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v aktuálním znění
- Zákon č. 65/1967 Sb., zákoník práce v aktuálním znění
- Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění
- Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v aktuálním znění

Vyhlášky

- Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
- Vyhláška ze dne 18.ledna 2005  o základním vzdělávání a některých plnění povinné školní docházky
- Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
- Vyhláška č. 627/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Úřední deska

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, ústně nebo telefonicky. Na ústní informaci bude odpovězeno ústně. Ze žádosti musí být zřejmé, že směřuje ke škole a kdo žádost podal. Písemné poskytnutí informace bude poskytnuto nejdéle do 7 dnů ode dne doručení. Pokud škola odmítne informaci poskytnout, je možné se odvolat k zřizovateli školy. Vyřizování žádostí o poskytnutí informace je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., pověřena sekretářka školy Martina Mecová.

Omezení práva na poskytnutí informací
Škola informaci neposkytne v těchto případech: Požadovaná informace je v souladu se zákonem č. 148/98 Sb. O ochraně utajované informace nařízením vlády č. 246/98 Sb. Informace vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o rasovém postoji, politických postojích, vztahu k náboženství, o trestné činnosti, zdraví a majetkových poměrech. Informace je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/91 Sb. Informace byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá. Týká se probíhajícího trestního řízení a rozhodovací činnosti soudů.

Ředitelka školy

Ředitelkou školy je Mgr. Natalija Čertanova, která byla do funkce jmenována s účinností od 1.8.2019 zřizovatelem školy (Městský obvod Slezská Ostrava) na základě výsledků konkurzního řízení. 

Pravomoci a působnost ředitelky školy

Je stanovena § 164 odst. 1 a 2, § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. Ředitelka školy řídí školu, zodpovídá za pedagogickou úroveň výchovně vzdělávacího procesu, stará se o využívání svěřených finančních prostředků a rozhoduje o:

- Přijetí žáka do základního vzdělávání
- Odkladu povinné školní docházky
- Dodatečném odložení povinné školní docházky
- Uvolnění žáka z vyučování ze zdravotních či jiných závažných důvodů.
- Pokračování ve školní docházce po splnění povinných devíti let.
- Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.
- Snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby.

Povolení a zrušení individuálního vzdělávání.

Informace o škole zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Působnost ředitelky školy

Ředitelka řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává svého zástupce. Působnost ředitelky vymezuje §164 a §165 odst. 1 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.) následovně ředitelka školy
- rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
- odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy v něm uvedenými,
- odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
- vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
- vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
- zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků,
- zajišťuje spolupráci při uskutečnění programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
- odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Ředitelka školy stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, odpovídá za použití finančních prostředků, předkládá rozbor hospodaření.

Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
- přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
- odkladu povinné školní docházky
- přijetí k základnímu vzdělávání, přestup žáka a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, povolení pokračování v základním vzdělávání
- opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
- snížení nebo prominutí splátky za poskytování vzdělávání a školských služeb
- uznání dosaženého vzdělání
- povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

nahoru