Nastavení cookies
Základní škola
Škrobálkova 51
příspěvková organizace
img-responsive margin-auto

Základní škola Škrobálkova 51

Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném a přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.

Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Škrobálkova místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Proč chodit k nám?

Jsme škola, která spojuje výhody úplné a moderní základní školy se školou rodinného typu. Řídíme se heslem: „ Nenachytat žáka na tom, co neumí, ale objevit, v čem je dobrý“. A proč chodit právě k nám?


•    Záleží nám na každém našem žákovi
•    Uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi
•    Velmi dobré umístění našich žáků na středních školách
•    Nevyhledáváme chyby našich žáků, ale hledáme, v čem jsou dobří
•    Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané
•    Velmi dobře u nás funguje školní poradenské pracoviště
•    K dispozici máme moderně vybavené učebny
•    Přirozeně rozvíjíme hudební, taneční, sportovní talent u našich žáků

Obrazek-1
Obrazek-1
Co se u nás naučíte?

Naším cílem je rozvíjet u dětí vlastní osobnost, samostatnost a kritické myšlení. Naučit je prakticky využívat získané vědomosti a nabídnout dětem co nejvíc různorodých aktivit. Máme to štěstí, že jsme objevili pravý důvod toho, proč děti ztrácí zájem o školu. Máme důkladně proškolené pedagogy, kteří umí u dětí včas poznat, že něčemu nerozumí, že se necítí dobře a že začínají mít s látkou problém. Právě po tomto totiž děti ztrácí zájem o školu.

Učíme děti, aby tyto příznaky rozpoznaly samy na sobě a starší děti již samy včas hlásí, že něčemu nerozumí. Neexistuje pro nás označení hyperaktivní dítě, živé dítě rovná se zdravé a schopné dítě. Ve třídě umožňujeme zachovat individualitu dítěte a podpořit jeho talenty a nadání a rozvíjet jeho přirozenou osobnost.V naší škole se řídíme pravidlem: „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.” Ukazujeme dětem, že všeho lze dosáhnout pomocí komunikace. Síla je mocný prostředek, komunikace mnohem mocnější.

Aktuálně
Ředitelské volno
publikováno: 20.01.2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  z organizačních důvodů - volný den v termínu:

pátek 21.1.2022 a pondělí 24.1.2022

Školní družina bude mimo provoz.

Školní jídelna nebude v provozu.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

Mgr. Natalija Čertanova 

ředitelka školy

 

Testování ve školách od 17.1.2022
publikováno: 14.01.2022

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 17. ledna se vracíme k pouze jednomu testování týdně (až do odvolání povinného testování).
Testování podstupují všichni žáci i zaměstnanci.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo v následující den po testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy, ve třídách mohou otestovaní žáci roušku odložit.
V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) Pokud žákovi vyjde Ag test pozitivní, bude odveden do izolační místnosti a musí opustit školu. Zbytek otestované třídy pokračuje ve výuce – bez roušek.
Karanténa se zkracuje na 5 dní – tu však řeší Krajská hygienická stanice a nařizuje ji individuálně dle konkrétního případu.

Děkujeme za pochopení

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ, ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLÁCH OD 3.1.2022 - 16.1.2022
publikováno: 30.12.2021

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení následující:

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021 , a to že o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

  •  nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  •   v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.
MŠMT.png
4.A distanční výuka
publikováno: 05.12.2021

Vážení rodiče, 

od 6.12.-17.12.2021 má třída 4.A - třída p.uč. Svobodové Jany distanční výuku. 

Každý zákonný zástupce bude kontaktovaný třídní učitelkou.  Výuka bude probíhat nejen online na facebooku Třídní Jana Svobodová, ale i formou asynchronní (rozdávání pracovních listů) v dohodnutý čas pondělí 6.12. v 8.30 hodin a 13.12.2021 v 8.30 h. V případě nejasností, dalších informací se můžete obrátit na třídní učitelku.  

Připomínáme, že i tato výuka je povinná. 

                                                                                      Děkujeme za spolupráci

                                                                                       Vedení školy

                                                                                      

                                                                                     

Hybridní výuka od 6.12.-18.12.2021
publikováno: 03.12.2021

Milí rodiče, zákonní zástupci, rádi bychom Vás informovali o hybridním způsoby výuky. Takováto výuka bude probíhat od 6.12-18.12.2021.

Výuka ve třídách ovlivněných karanténními opatřeními:

1. Je-li ve třídě nadpoloviční většina žáků dané třídy, učíme pouze prezenčně.

2. Je-li ve třídě méně žáků než polovina, probíhá hybridní výuka. Znamená to, že žáci, přítomni v dané třídě, se učí prezenčně. Žáci, kteří jsou doma v karanténě, se učí distančně přes messenger třídy.

3. Je-li celá třída v karanténě, učí se pouze distančně přes messenger.

O konkrétním typu výuky rozhodne vedení školy podle počtu žáků v karanténě v daný den. Rozhodnutí bude rozesláno na školní www- facebook stránky školy a dané třídy.

Při distančním vzdělávání probíhá výuka dle školního rozvrhu, distančně se neučí pouze výchovy: TV, HV, PČ, VV, INF. Tyto předměty budou probíhat formou výzev pro žáky.

Distanční i hybridní vzdělávání je povinné a vede se o něm docházka. Nepřítomnost musí být řádně omluvena.

Mgr. Čertanova Natalija

ředitelka školy

/doc/projekty_homepage_img/projekty-1.png-1
Projekty
Naše škola je zapojena do celé řady projektů, díky kterým můžeme naše žáky zapojit do široké škály školních i mimoškolních činností podporujících jejich osobní rozvoj. Zde naleznete přehled aktuálně probíhajících i realizovaných projektů.
Partneři
Obrazek1
Obrazek2
Obrazek3
Obrazek4
nahoru