Nastavení cookies

Zápis do 1. třídy


INFORMACE K ZÁPISU - ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,  

zde naleznete informace k průběhu zápisu do 1. třídy .

Ve školním roce 2024/2025 otevře škola z důvodu prostorové kapacity maximálně dvě první třídy.

Škola maximálně přijme 60 žáků.

Zápis proběhne dle předpisů za přítomnosti dětí v termínu od:

 9. a 10. duben 2024 od 12:00 do 17:00 v oba dny.

Zápis do 1. třídy je určen pro děti narozené od 1.09.2017 do 31.08.2018 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

JAK ZAPSAT DÍTĚ DO 1. TŘÍDY

Zápis fyzicky proběhne ve dnech 9. 4.-10.4.2024 od 12:00-17:00 hod  

Do školy se dostaví zákonný zástupce žáka s potřebnými doklady (občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. rozsudek jménem republiky při svěření dítěte do péče)

Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí.

Průběh zápisu: 

1. Formální část:

  • rozhovor vyučujícího se zákonným zástupcem včetně vyplnění žádosti a potřebné dokumentace (nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci cestovní pas)
  • rozhovor vyučujícího s dítětem (motivace pro školní docházku, orientační posouzení školní připravenosti)

2. Motivační část:

  • orientační posouzení školní připravenosti dítěte formou her a plnění zábavných úkolů

Důležité informace:

Zápis Vašeho dítěte do 1. třídy základní školy je nezbytný a důležitý krok k zahájení povinné školní docházky. Připravili jsme pro Vás souhrn těch nejdůležitějších informací, které Vám usnadní orientaci v této problematice.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho organizace pak z ustanovení vyhlášky č. 48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších změn.

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 dítě narozené v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
  • Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 dítě narozené v době od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky narozeného v tomto období je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2024, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Poznámka: O odklad školní docházky je možno požádat jak v den zápisu, tak i kdykoli v období do 30. dubna 2024. Formulář žádosti k vyplnění je k dispozici na webových stránkách školy nebo přímo u vyučujících v den zápisu. Pro kladné vyřízení žádosti je potřeba doložit výše uvedené přílohy. Termín návštěvy školského poradenského zařízení je nutné předem dohodnout. Pokud jste již rozhodnuti, že o odklad školní docházky budete žádat, doporučujeme vzhledem k vytížení poradenských center objednat termín co nejdříve.

 

Po vydání rozhodnutí, budou zákonní zástupci přijatých žáků pozváni na informativní schůzku.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.

zápis plakát web.png
Přijatí žáci do 1. třídy

Informace k průběhu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU DO 1.TŘÍDY A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace se sídlem Škrobálkova 300/51, Ostrava – Kunčičky stanovila prostřednictvím ředitelky školy v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění termín zápisu do 1.třídy a přípravné třídy pro školní rok 2024/2025.

Zápis k povinné školní docházce se řídí § 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, platném znění. Průběh přijímání žáků probíhá ve správním řízení a řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace stanovila prostřednictvím ředitelky školy následující body a kritéria, podle kterých bude postupovat při organizaci zápisů a rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole.

I. Stanovení zápisu

Ředitelka školy stanovuje termín zápisu na úterý 9.4.2024 a středu 10.4.2024 v oba dny od 12 -17h

II. Povinná školní docházka

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

III. Přihlášení dítěte

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. V den zápisu odevzdá písemnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. V den zápisu také odevzdá zápisový list a dotazník pro rodiče, ve kterých je nutné vyplnit informace o budoucím žákovi a platné doporučení školského poradenského zařízení, dokumenty jsou na stránkách školy www.zsskrobalkova.cz - zápis

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit průkaz totožnosti (odst. 4 §36 správního řádu) a rodný list dítěte.

IV. Forma zápisu

Podáním žádosti k přijetí k povinné školní docházce a zápisového lístku ve stanoveném termínu

V. Způsob podáním žádost:

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

VI. Odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky může podat zákonný zástupce dítěte v případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost zákonný zástupce podá písemně v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného dětského lékaře či klinického psychologa. O povolení odkladu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení podle správního řádu. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školní docházky, v němž dítě dovrší osmý rok věku (odst. 1 § 37 školského zákona).

VII. Vzory žádostí

Vzory žádostí si mohou žadatelé (jejich zákonní zástupci) stáhnout z internetových stránek školy www.zsskrobalkova.cz (dále jen webové stránky školy) v sekci Zápisy, nebo o ně mohou požádat ve škole.

VIII. Formální a motivační část zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Škola může připravit i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou.

IX. Průběh správního řízení

Ředitelka školy rozhoduje podle § 165 školského zákona, v platném znění ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, v platném znění za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona.

Pokud žádost o přijetí k základnímu vzdělávání neobsahuje předepsané náležitosti, správní orgán vyzve účastníka řízení, resp. zákonného zástupce, k odstranění nedostatků. K těmto úkonům správní orgán žadatele vyzve tzv. výzvou. Podle správního řádu může správní řízení usnesením přerušit. O ukončení přerušení řízení vyrozumí správní orgán zákonného zástupce dítěte a provede o tom zápis do spisu. Ředitelka školy dne 24.4.2024 vyvěsí na veřejném místě (úřední deska školy, webové stránky školy) výsledky zápisů s přiděleným registračním číslem uchazečů. Účastník řízení má právo požádat o informace, činit návrhy, vyjádřit se k podkladům atd., a to v termínu od 1.5. do 2.5.2024 od 8 do 14 hodin, v sídle Základní školy Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, 1. patro, kancelář ředitelky školy. Pokud zákonný zástupce využije možnosti nahlédnutí do spisu, sepíše správní orgán o tomto úkonu protokol, který se stává součástí spisu.

Nejpozději dne 3.5.2024 bude zveřejněn seznam rozhodnutí s přiděleným registračním číslem uchazečů o přijetí žáků k základnímu vzdělávání. Seznam bude uveřejněn minimálně po dobu 15 dnů. Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace.

X. Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY, PLATNÁ OD 1.4.2024

Kritéria zápisu:

Jestliže počet dětí u zápisu nepřesáhne maximální možný počet, který je schopna škola přijmout, budou přijaty všechny děti bez uplatňování jakýchkoliv kritérií.


Kritéria, která budou uplatňována při rozhodování o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky při nedostatečné kapacitě školy:

1. Trvalý pobyt ve školském obvodu

V návaznosti na ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání budou v případě většího počtu žáků, než je škola schopna přijmout, přednostně přijímání žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Pokud se k zápisu dostaví více než 60 dětí, budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve školském obvodu.

2. Odklad povinné školní docházky

Pokud by byl počet dětí s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy i přesto vyšší, než je škola schopna přijmout, budou přednostně přijímány dětí s odkladem školní docházky z předešlého roku. U nespádových dětí nebude brán ohled na toto kritérium.

3. Přítomnost sourozence ve škole

Pokud by byl i přesto počet dětí vyšší, budou přednostně přijaty dětí, které mají ve škole staršího sourozence.

4. Losování

V případě, že bude počet dětí po uplatnění výše zmíněných kritérií přesahovat kapacitní možnosti školy, bude přistoupeno k transparentnímu losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.

XI. FORMA ŽÁDOSTI

Vydání rozhodnutí ředitelkou základní školy

Jakmile ředitelka základní školy zváží všechny okolnosti podání žádosti a vyhodnotí případné důkazy, rozhodne o:

a) Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b) Odkladu povinné školní docházky

c) Nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Náležitosti rozhodnutí:

1. Výroková část: obsahuje konečné řešení věci – zda je dítě přijato k základnímu vzdělání, zda se stanoví zkušební doba v rámci přijetí, nebo dítě není přijato k předškolnímu vzdělávání. Ve výrokové části se uvádí datum narození dítěte.

Dále se uvádí označení účastníka řízení (dítěte) a označení zákonného zástupce.

2. Odůvodnění obsahuje:

a) Důvody výroku rozhodnutí – ředitel popíše, jaké byly stanoveny podmínky pro přijetí (kritéria), zda účastník řízení (dítě) tyto podmínky (kritéria) splnil nebo nesplnil

b) Podklady pro vydání rozhodnutí (důkazy, informace)

c) Skutečnost, kterou se ředitel řídil při vydání rozhodnutí

d) Informaci o tom, jak ředitel přistoupil k vypořádání s předloženými návrhy, námitkami, informacemi.

Pokud ředitelka základní školy vydává kladné rozhodnutí a vyhovuje účastníkovi řízení v plném rozsahu, není třeba psát odůvodnění.

3. Poučení o odvolání:

a) Zda je možné se odvolat proti vydanému rozhodnutí – je možné

b) V jaké lhůtě (do 15 dnů)

c) Od kdy běží lhůta (od 1. dne následujícího po doručení)

d) Ke komu se lze odvolat (k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele základní školy, který rozhodnutí vydal)

Pokud se stane, že dojde k formální chybě v rozhodnutí, lze toto opravit usnesením.

Doručování rozhodnutí:

1. na adresu trvalého pobytu, uvedenou v žádosti

2. na adresu označenou pro doručování

3. na elektronickou adresu (datová schránka)

4. doručení do vlastních rukou

XII. Odvolání podané zákonným zástupcem dítěte

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele základní školy v 15 denní lhůtě, která běží od následující dne po doručení.

Písemné odvolání podává zákonný zástupce, a to Krajskému úřadu moravskoslezského kraje, prostřednictvím ředitelství ZŠ.

Odvolání musí být odůvodněné.

Ředitelka školy spis přijímacího řízení postoupí do 30 dnů Krajskému úřadu moravskoslezského kraje jako odvolacímu orgánu k vyřízení.

Co obsahuje spis předaný na krajský úřad:

1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

2. odvolání zákonného zástupce dítěte

3. protokol o nahlížení do spisu

4. rozhodnutí ředitelky školy + dodejka

5. vyjádření ředitelky základní školy k podanému odvolání

6. kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě těchto náležitostí příslušný odvolací orgán přezkoumá odvolání zákonného zástupce a do 30 - ti dnů vydá rozhodnutí.

XIII. Autoremedura

Při přezkumu podaného odvolání ředitelka základní školy zváží, zda své původní rozhodnutí nezruší. Pokud může odvolateli v plném rozsahu vyhovět v rámci jeho odvolání, učiní tak tzv. autoremedurou a vydá nové rozhodnutí.

XIV. Spis

U každého správního řízení se zakládá spis. Každý spis má svoji spisovou značku. Jednotlivé správní úkony se zakládají do spisu. Spis obsahuje soupis všech součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. Přílohou jsou zejména důkazní prostředky a obrazové záznamy. Nahlížet do spisu má právo účastník řízení (zákonný zástupce) a právnická osoba (škola).

Spis obsahuje:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

b) rozhodnutí ředitelky školy

c) doklad o předání rozhodnutí (dodejka nebo podpis zákonného zástupce s datem převzetí na originál rozhodnutí)

d) další písemnosti, které se vztahují k věci (doporučení příslušného poradenského zařízení nebo doporučení odborného lékaře)

e) informace o přerušení správního řízení

f) stížnost proti postupu správního orgánu

g) informovaný souhlas zákonných zástupců

Rozhodnutí – má 1 originál, který se zakládá do spisu a vždy je uložen ve škole. Na originále je kulaté razítko příslušné školy a originální podpis ředitelky.

Kladné rozhodnutí se zákonným zástupcům oznamuje prostřednictvím registračního čísla na web. stránkách školy a vyvěšení na úřední desce na budově školy.

Stejnopis rozhodnutí „O NEPŘIJETÍ“ doručí ředitelka školy zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou. V případě předání rozhodnutí dvěma zákonným zástupcům dítěte se pořizují dva stejnopisy.

V Ostravě, dne 10.1.2024

Mgr. Natalija Čertanova ředitelka školy

nahoru