Nastavení cookies

Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024

Název projektu: Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024 

Realizace od 1.2.2024 do 31.8.2024

Účel dotace: „Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024 je financován z projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji CZ.03.04.01/00/22_026/0003047 .

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Finanční prostředky: 366 268.- Kč

Bezplatné stravování.png

Digitalizujeme školu

Naše škola se digitalizuje! V rámci výzvy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

1) Výzva k prevenci digitální propasti

Cílem výzvy je snížení nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi. Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby měli k dispozici daná zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. 

 

2) Výzva na nákup digitálních učebních pomůcek

Cílem výzvy je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání. Účelem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení dětí/žáků a jejich digitálních kompetencí. 

Snímek obrazovky 2023-05-18 112645.png

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

nvestice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 8. 2023

Dotace: 116 160.- Kč

Národní plán obnovy je dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z EU. Část těchto prostředků je určena také na podporu doučování. Více informací naleznete zde: https://www.planobnovycr.cz/vzdelavani-a-trh-prace

Cílem je podpora adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Příjemcem této podpory je i naše základní škola. Doučování je realizováno na 1. i 2. stupni v hlavních předmětech (např. český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, chemie a další). 

Za žáky ohrožené školním neúspěchem můžeme považovat žáky sociálně a zdravotně znevýhodněné, žáky s SVP, žáky s nízkou motivací k učení, žáky s vysokou absencí i žáky, kteří se cítí ohrožení dlouhodobým dopadem distanční výuky.

thumbnail_thumbnail_MŠMT-Plakát_A4_k_publicitě_NPO.jpg

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Realizace projektu: 1. 9. 2022 - 31. 12. 2022

Dotace: 72 000.- Kč

Národní plán obnovy je dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z EU. Část těchto prostředků je určena také na podporu doučování. Více informací naleznete zde: https://www.planobnovycr.cz/vzdelavani-a-trh-prace

Cílem je podpora adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Příjemcem této podpory je i naše základní škola. Doučování je realizováno na 1. i 2. stupni v hlavních předmětech (např. český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, chemie a další). 

Za žáky ohrožené školním neúspěchem můžeme považovat žáky sociálně a zdravotně znevýhodněné, žáky s SVP, žáky s nízkou motivací k učení, žáky s vysokou absencí i žáky, kteří se cítí ohrožení dlouhodobým dopadem distanční výuky.

thumbnail_MŠMT-Plakát_A4_k_publicitě_NPO.jpg

PROJEKT SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST

POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY NA PODPORU ŠKOL S NADPRŮMĚRNÝM ZASTOUPENÍM SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ

 

Realizace od 1.9.2022- do 31.8.2025

Účel dotace: posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve škole. Personální šablony (asistent pedagoga, koordinátor inkluze, kariérový poradce, koordinátor zájmového vzdělávání)

Finanční prostředky: 9.482.283 Kč

NPI.png
Snímek obrazovky 2024-02-18 062316.png

EU ŠABLONY III

ŠABLONY OP JAK I.

Název projektu: Škola pro život

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000745

Realizace: od 01.09.2022 do 31.08.2025

Účel dotace: Projekt je zaměřen na poskytnutí personálních šablon – sociální pedagog, speciální pedagog, školní asistent pedagoga. Inovativní vzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Finanční prostředky: 1 631 747,00 Kč

Snímek obrazovky 2023-05-18 091753.png

OBĚDY DO ŠKOL V

Název projektu: Obědy do škol V. v rámci výzvy 30_21_011

Realizace od 1.9.2021 do 31.8.2023

Účel dotace: „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V", který je podpořen finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR.

Finanční prostředky: 1. 126988,10 Kč

FEAD_MPSV_RGB-1200x155.jpg

Všeználek I. Kód 21/0414

Realizace od 1.1.2022-31.12.2022

Účel dotace: Projekt je zaměřen na vzdělávací aktivity nad rámec běžné výuky. Tyto aktivity budou využity k zajištění nejen doučování žáků, kterým hrozí školní neúspěch. Aktivity budu cílit také na ty žáky, u kterých dochází k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Dále budou podpořeni žáci, kteří se nemohli zúčastnit distanční výuky vzhledem k nevyhovujícím domácím podmínkám (chybějící internet, Wi-Fi připojení, ICT zařízení apod.) a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých díky distanční výuce došlo k pozastavení podpory. Jelikož se jedná o žáky z vyloučené lokality, budou do aktivit zapojeni také žáci z nízkopříjmových rodin, bez potřebného vybavení pro výuku a děti jež se běžně z finančních důvodů neúčastní zájmového vzdělávání.                                                                           

Finanční prostředky: 40.000 Kč

OSTRAVA !!!.png
LOGO.jpg

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE S PODPOROU EU

V letošním školní roce 2022/2023 se naše škola zapojila do školního projetku OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL

INFORMACE PRO SUBJEKTY ZAPOJENÉ VE ŠKOLNÍM PROJEKTU:

ZMĚNY V NASTAVENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

V Praze dne 9. září 2022

Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981 (dále jen „Fond“), tímto oznamuje, že ve školním roce 2022/2023 došlo z důvodu snížení přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky k následujícím změnám:

1. Cílová skupina projektu je zúžena na žáky I. stupně základních škol, včetně přípravných škol základních škol a přípravného stupně základních škol speciálních.

2. Minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku se snižuje na jednu dodávku měsíčně.

3. V případě projektu Mléko do škol je žadatel povinen zařadit do dodávek minimálně dvě porce neochuceného konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy na každého žáka v průběhu školního roku.

plakat.jpg

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

Naše škola je zapojena do projektu 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP OSTRAVA III

banner povinné publicity MAP ORP Ostrava III.png

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Realizace projektu: 1. 1. 2022 - 31. 8. 2022

Dotace: 115 050.- Kč

Národní plán obnovy je dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z EU. Část těchto prostředků je určena také na podporu doučování. Více informací naleznete zde: https://www.planobnovycr.cz/vzdelavani-a-trh-prace

Cílem je podpora adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Příjemcem této podpory je i naše základní škola. Doučování je realizováno na 1. i 2. stupni v hlavních předmětech (např. český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, chemie a další). 

Za žáky ohrožené školním neúspěchem můžeme považovat žáky sociálně a zdravotně znevýhodněné, žáky s SVP, žáky s nízkou motivací k učení, žáky s vysokou absencí i žáky, kteří se cítí ohrožení dlouhodobým dopadem distanční výuky.

MŠMT-Plakát_A4_k_publicitě_NPO.jpg

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL 2021 - NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL PODLE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - 2021

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Realizace projektu: 1. 9. 2021 - 31. 12. 2021

Dotace: 29 748.- Kč

Národní plán obnovy je dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z EU. Část těchto prostředků je určena také na podporu doučování. Více informací naleznete zde: https://www.planobnovycr.cz/vzdelavani-a-trh-prace

Cílem je podpora adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Příjemcem této podpory je i naše základní škola. Doučování je realizováno na 1. i 2. stupni v hlavních předmětech (např. český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, chemie a další). 

Za žáky ohrožené školním neúspěchem můžeme považovat žáky sociálně a zdravotně znevýhodněné, žáky s SVP, žáky s nízkou motivací k učení, žáky s vysokou absencí i žáky, kteří se cítí ohrožení dlouhodobým dopadem distanční výuky.

 

 

LOGO DOUČOVÁNÍ.jpg

ŠKOLA PRO ŽIVOT II

Naše základní škola získala pro rok 2021 účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na celoroční i jednorázové aktivity pro žáky školy ve výši 70.000,- Kč na realizaci projektu „Škola pro život II“ – kód 20/0852
ŠPŽ ii.PNG

Obědy do školy V

Naše základní škola je zapojena jako partner Moravskoslezského kraje do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V", který je podpořen finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR.

 

FEAD_MPSV_RGB-1200x155.jpg

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže na školní rok 2020/2021

Naše škola obdržela dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje a za podpory zřizovatele školy (20 000.- Kč) na realizaci projektu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže na školní rok 2020/2021.

V rámci realizace projektu budou probíhat komplexní preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně.

Dotační program MSK

Název projektu: Naše třída, naše škola

Doba realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Částka : 80 000 Kč

Cíl projektu: Dosažení pozitivních změn chování, podpora pozitivního třídního klimatu, adaptace nově příchozích žáků, či žáků jiných národností. V rámci podpory školy je možné následně reagovat selektivní prevencí ve třídách, ve kterých se během školního roku objeví rizikové projevy chování.

MSK-LOGO-300x92.pngpartneri.01.jpg

Vystrizek-12-220x300.png

Dotace SMO na podporu digitální výuky na rok 2020

Získali jsme podporu v částce 60 000.- Kč. Děkujeme

Škola reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky. Peněžní prostředky v projektu byly využity k zlepšení kompetencí žáků i pedagogů v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, k rozvíjení informatického myšlení žáků a pedagogů, k zajištění podmínek pro používání inovačních postupů a integraci digitálních technologií do různých vyučovacích předmětů.


Finanční prostředky byly využity v těchto oblastech:


Metodická podpora, školení celé sborovny – pedagogů v oblastech výuky ve třídě na dálku – získání základních vědomostí a principů, ale také pokročilé tipy. Do moderního konceptu digitálních kompetencí jsme zahrnuli zpracování informací, práce s daty, vytváření digitálního obsahu, práci s on-line kalendáři, sdílenými dokumenty či formuláři. Zaměřili jsme se na různé možnosti distanční výuky, využití interaktivních tabulí, propojení do online prostředí, využití vizualizéru v distanční výuce apod. 

Byly zakoupeny kamery pro on-line výuku.

partneri.02.jpg

Snímek-obrazovky-2020-09-08-v-14.40.25-768x572.png

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV

Specifický cíl

I – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

Číslo projektu

CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000053

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl zajistit ve školním roce 2020/2021 stravování až pro 4.647 dětí v hmotné nouzi navštěvující mateřské a základní školy a víceletá gymnázia v Moravskoslezském kraji. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sleduje projekt i cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. Celkem se předpokládá vydat až 922.730 hlavních jídel v zařízeních školního stravování v hodnotě 27.389.581 Kč.

Doba realizace projektu

září 2020 – srpen 2021

Kontaktní osoby

Ing. Dušan Folvarčný
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 636
e-mail: dusan.folvarcny@msk.cz

Ing. Václava Martinásková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 468
e-mail: vaclava.martinaskova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 28.759.060,05
z toho příspěvek EU (FEAD) 24.445.201,04
z toho příspěvek ze státního rozpočtu 4.313.859,01
podíl poskytnuté dotace 100 %

 

logo_EU_barva_cz.jpgMSK-LOGO-300x92.png

EVROPSKÁ UNIE – ŠABLONY III

Šablony III – základní informace o projektu

Název školy příjemce Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017180
Název projektu Škola pro život
Zahájení projektu 01.09.2020
Ukončení projektu 31.08.2022
Délka projektu 24 měsíců
Podpora celkem 508 629,00 Kč

Aktivity

Kód Název Počet šablon
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 6
strong>3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 15
3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita) 1
3.II/13 Projektový den mimo školu 1
3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ 2
3.II/9b Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů 2

 

partneri.02.jpg

sablony_III_plakat_17180-1-300x212.jpg

„Škola pro život“

Naše základní škola získala pro rok 2020 účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na celoroční i jednorázové aktivity pro žáky školy ve výši 90.000,- Kč na realizaci projektu „Škola pro život“ – kód 19/0986

Snímek-obrazovky-2020-09-08-v-14.39.25.png

Primární prevence na základních školách zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava

Primární prevence na základních školách zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava. 

Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Ostravy.

partneri.02.jpg

Snímek-obrazovky-2020-09-08-v-14.39.32-300x235.png

ITI – Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020.

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005763

Realizace projektu byla zahájena v 1. čtvrtletí 2017, ukončení realizace projektu je předpokládáno v 3. čtvrtletí roku 2018. Cílem projektu je provést modernizaci učebny, zahrnující drobné stavební úpravy a pořízení nového vybavení. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy a vybudování bezbariérového přístupu do rekonstruované učebny (včetně vstupu do školy a na toalety). V rámci tohoto projektu dojde k modernizaci počítačové učebny. Projekt je realizován na Základní škole Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Škrobálkova, Škrobálkova 300/51, 718 00 Ostrava – Kunčičky.

Schválená maximální výše podpory činí 3 585 162,05 Kč.

irop-mmr-logo-768x198.png

Ročníkové a celoškolní projekty

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníku i celé školy.Pedagogové vzájemně spolupracují a podílejí se na školních projektech, lyžařském kurzu, plaveckém výcviku 2. a 3.třídy. Pořádáme kulturní akce akademie, se svými žáky se zúčastňujeme vzdělávacích akcí – exkurzí, třídní kolektivy jezdí na školní výlety se společensko-vědním zaměřením.

Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a ke zlepšení prostředí školy. Škola se od poloviny 90.let minulého století snaží získávat finanční prostředky ke zlepšování materiálního vybavení a nadstandardní výuku prostřednictvím grantů. Tyto prostředky jsme investovali např. na počítačové vybavení, zřízení venkovního hřiště, posilovny, vybavení ŠD a přípravného ročníku a na platy směřující k individualizaci výchovy, a tím ke zlepšování výchovně vzdělávacích výsledků.

V letošním školním roce jsme zapojeni do 1 grantu z Evropského sociálního fondu. V této činnosti budeme intenzivně pokračovat.

partneri.01.jpg

Transfery 2020 – veřejné hřiště

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.

Cílem projektu je možnost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřující ke smysluplnějšímu využití volného času a poznání významu aktivního způsobu života. Do projektu jsou zapojena celkem čtyři hřiště na území městského obvodu Slezská Ostrava, z nichž jedno se nachází v areálu naší školy.

Snímek-obrazovky-2020-09-08-v-14.39.32-300x235.png
nahoru