Nastavení cookies

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Rámcový režim dne ŠK

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.30 do 17.00 hodin.

Do ŠK dochází žáci samostatně. Ve ŠK probíhají volnočasové aktivity – pohybové, manipulační, konstruktivní a společenské hry.

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍHO KLUBU

Žák odchází ze ŠK na základě:

  1. stanoveného rozsahu docházky žáka a způsobu odchodu žáka ze ŠK, tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce
  2. omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠK, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠK jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost ŠK písemně

Jak se správně přihlásit?

1) Řádně vyplněnou přihlášku, , která je zavazující k účasti zvoleného kroužku odevzdejte ve ŠD nebo vedoucímu kroužku

2) Zápis do kroužku bude probíhat od 13. 9. – 30.9. 2021

3) Úhrada za kroužek je nejpozději do 25.dne v daném měsíci formou doložením HN nebo zaplacením příspěvku 50.- Kč vedoucímu kroužku

Člen zájmového kroužku dodržuje tyto hlavní zásady:

4) Do kroužku dochází včas.

5) Případnou neúčast sdělí zákonný zástupce/žák předem vedoucímu kroužku buď osobně nebo telefonicky, případně písemně

6) Do zařízení nevnáší žádné cenné předměty a větší částky peněz, za jejich ztrátu organizace neodpovídá.

7) Dodržuje školní řád a vnitřní řád školní družiny a školního klubu, respektuje pokyny vedoucího kroužku.

8) Kroužky pro školní rok 2021/2022 zahajují svoji pravidelnou činnost 4.10. 2021

8) Kroužky nepracují v období školního volna (prázdniny, svátky).

Kontakt na vychovatele:

Bc. Milan Mašek
milanmasek@zs-kuncicky.cz
tel: 596237045
nahoru