Nastavení cookies

Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název školy: Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 17.4.2019 číslo usnesení 0083/ZMOb-Sle/1822/4 s účinností od 1.8.2019

Ředitel školy: Mgr. Natalija Čertanova

Zástupce ředitele: Mgr. et. Mgr. Karin Halfarová

Počet tříd: I. stupeň – 5 tříd // II. stupeň – 6 tříd // ŠD – 2 oddělení

Přípravná třída – 1 třída

Vzdělávací program: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ „Škola pro život“ - k nahlédnutí                                      v kanceláři školy

                                    Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu - k nahlédnutí v kanceláři školy

Organizační struktura

Statutární orgán – ředitelka školy

Zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitelky školy

Výchovné poradkyně

Pedagogičtí pracovníci 

Asistenti pedagoga

Hospodářka školy

Kuchařka

Provozní pracovníci

 

Identifikační údaje

IČO: 08146497

DIČ: CZ08146497

IZO: 181106566

REDIZO: 691013578

Telefonní kontakty

ředitel školy: +420 596 237 045

sekretariát: +420 596 237 045

mobil sekretariát: 602 522 146

školní družina: +420 596 237 045

Elektronické kontakty

ID schránky: 6fjdizw

e-mail: zs-skrobalkova@seznam.cz

Internetové stránky: www.zsskrobalkova.cz

Bankovní spojení: ZŠ: 2001669936/2010

Kontaktní adresa: Škrobálkova 51/300, Ostrava – Kunčičky, 718 00

Formáty dokumentů

.doc, .docx, .pdf, .txt, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .ppt, .pptx

Úřední hodiny

Po – Pá: 07,00 – 11,00 // 12,00 – 14,30

Zřizovatel

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Těšínská 35, 710 16, Ostrava – Slezská Ostrava

Rozpočet

Roční rozpočet školy operuje s částkou xxx. Bližší informace na sekretariátě školy. Schválený rozpočet a střednědobý výhled na dok 2022 a 2023 – usnesením č. 2669/RMob-Sle/1822/55 ze dne 4.11.2020.  Návrh rozpočtu na rok 2021.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem školy pro ochranu osobních údajů je KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Martinem Krupou // tel. č.: +420 724 356 825 // email: martin.krupa@gdpr-opava.cz // Úřední hodiny: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00 //

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.
 • Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.
 • Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy.
 • Náležitosti žádosti – komu je podání určeno a kdo je činí (nelze žádost podat anonymně).
 • Předpisy, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, rozpočet a zásady hospodaření s FKSP, kolektivní smlouva, vnitřní směrnice školy, jsou k nahlédnutí denně v době od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři ředitele školy.

Žádost je vyřízena, pokud žadateli

 • byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí);
 • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení;
 • bylo umožněno nahlédnout do spisu a zjistit si tak potřebné informace;
 • bylo umožněno pořídit tištěnou kopii požadovaného materiálu;

Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace:

 • Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
 1. vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, předškolní nebo školské zařízení, kde byla žádost podána;- vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací;
 2. konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Omezení a neposkytnutí informace:

 • Škola může omezit poskytnutí informace:
 1. pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy;
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy.
 • Škola informaci neposkytne pokud:
 1. byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí;
 2. zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období;
 3. poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem;
 4. informace se týká probíhajícího trestního řízení;

Odvolání:

 • Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.
 • O odvoláních rozhoduje ředitel školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitel školy.
 • O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.
 • Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
 • Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací:

 • Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, odeslání informace žadateli.
 • Ředitelství ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51. p.o. od 1.9. 2019 stanovuje sazebník úhrad na náklady spojené s vyhledáváním informací podle množství a složitosti vyhledávání:
 1. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy – bezplatně
 2. Pořízení kopie za stránku A4 2,-Kč, A3 3,-Kč
 3. Odesílání informace poštou za výši poštovného
 4. Za vyhotovení kopie rozhodnutí (přijetí ke školní docházce, odklad školní docházky, rozhodnutí o přestupu a další správní řízení) poplatek 50,-Kč.
 5. Vystavení druhopisu vysvědčení – poplatek 100,-Kč.
 • V ceně jsou zahrnuty náklady s vyhledáváním daných informací podle množství a složitosti, pořízení kopie, potvrzení, že kopie souhlasí s originálem.
 • Platba se provádí při podání žádosti v hotovosti. Úhrady jsou vybírány na sekretariátě školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.
 • Na žádost žadatele škola sdělí předem předpokládanou výši nákladů. Úhrada je příjmem školy.
nahoru