Nastavení cookies

Organizace zápisu do ŠD platný pro školní rok 2023/2024

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny (50 žáků), stanovuje ředitel školy níže uvedené kritéria pro přijetí žáků do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti především řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Organizace k zápisu do ŠD:

  • Žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
  • Žáci, kteří navštěvují ŠD, obdrží zápisní lístky a vyplněné odevzdají příslušné paní vychovatelce/ vychovateli.
  • Zákonní zástupci budoucích prvňáčků obdrží zápisní lístky u zápisu do první třídy 

Vyplněné zápisní lístky odevzdají vedoucímu školní družiny.

Kritéria přijetí žáka do ŠD:

  • přednostně jsou přijímáni žáci 1.- 3. ročníků
  • žáci dojíždějící
  • žáci zaměstnaných zákonných zástupců
  • žáci čtvrtých ročníků mohou být přijati pouze v případě volné kapacity v daném školním roce.
  • zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.

 

INFORMACE K ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠCE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – ŠKOLNÍHO KLUBU 2023/2024

Jak se správně přihlásit?

1) Řádně vyplněnou přihlášku, která je zavazující, odevzdejte vychovatelům ŠDK.

2) Úhrada za školní družinu je nejpozději do 25. dne v daném měsíci formou doložením HN nebo zaplacením příspěvku 150 Kč vedoucímu školní družiny.

Žák zájmového vzdělávání ve školní družině dodržuje tyto hlavní zásady:

3) Do školní družiny dochází včas v doprovodu pedagogického pracovníka.

4) Případnou neúčast sdělí zákonný zástupce předem vychovatelům buď osobně nebo telefonicky, případně písemně.

5) Do zařízení nevnáší žádné cenné předměty a větší částky peněz, za jejich ztrátu škola neodpovídá.

6) Dodržuje školní řád a vnitřní řád školní družiny, respektuje pokyny vychovatelů a pedagogických pracovníků školy.

Snímek obrazovky 2023-09-21 110709.png
nahoru