Nastavení cookies

Jednací řád žákovského parlamentu

Žákovský parlament při Základní škole Slezská Ostrava, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace, stanovil následující jednací řád:

Logo parlamentu.jpg

Část první, úvodní ustanovení

§ 1
(1)Jednací řád upravuje postup při svolávání žákovského parlamentu k řádným i
mimořádným zasedáním, stanovuje zásady pro průběh jednání, určuje způsob
hlasování a vymezuje podmínky pro volby členů žákovského parlamentu.
(2)Jednací řád je závazným dokumentem pro všechny členy zasedání žákovského
parlamentu a jeho změny lze provést po schválení nadpoloviční většinou všech členů
školního parlamentu.
(3)Jednací řád nabývá účinnosti jeho schválením, a je platný vždy po dobu funkčního
období členů, tedy jednoho školního roku.

Část druhá, členové žákovského parlamentu

§ 2
Členství
(1) Členem žákovského parlamentu se může stát pouze předseda a místopředseda třídní
samosprávy.
(2) O členství osob v žákovském parlamentu rozhodují žáci, kteří navštěvují stejnou
třídu, demokratickou volbou.
(3) Každá třída od 4. po 9. ročník by měla mít v žákovském parlamentu dva své zástupce.
(4) V případě, že se právoplatně zvolený člen třídní samosprávy nechce stát členem
žákovského parlamentu, má povinnost za sebe určit náhradu.
(5) Členství žákovského parlamentu je vždy na dobu jednoho školního roku.


§ 3
Zánik členství
Členství v žákovském parlamentu zaniká:
a) uplynutím jednoletého období,
b) vzdáním se svého členství,
c) okamžikem, kdy je žákovským parlamentem rozhodnuto o jeho ztrátě.


§ 4
Zasedání a volba členů
(1) Zasedání žákovského parlamentu svolává a řídí jeho předseda, kterého volí členové
školního parlamentu na prvním zasedání. Termín zasedání je zveřejněn na nástěnce
žákovského parlamentu. Zveřejňování těchto informací mají na starosti referenti pro
informace – nástěnkáři a referent pro komunikaci.
(2) V době nepřítomnosti předsedy řídí zasedání jeden z místopředsedů žákovského
parlamentu. V řízení se střídají.
(3) Ke zvolení předsedy a jednoho z místopředsedů je potřeba nadpoloviční většina
hlasů všech členů žákovského parlamentu. Druhý místopředseda je určen předsedou.
(4) Zasedání žákovského parlamentu jsou neveřejná. Může se jich zúčastnit po předchozí
dohodě, kdokoliv projeví zájem. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají
však právo hlasovat o otázkách.


§ 5
Pravomoci
Žákovský parlament:
(1) schvaluje Jednací řád žákovského parlamentu, a to nejpozději na druhé společné
schůzi žákovského parlamentu,
(2) schvaluje setrvávání členů, kteří v průběhu školního roku nepracují v žákovském
parlamentu podle dohodnutých pravidel,
(3) navrhuje opatření ke zlepšení klimatu školy (akce, soutěže aj.),
(4) spolupracuje se školním časopisem, s vedením školy, s pedagogickými pracovníky,
se školní družinou, s Radou školy.


§ 6
Povinnosti
Členové žákovského parlamentu:
(1)jsou povinni zastupovat svoji třídu při řešení problémů,
(2)jsou povinni informovat svoji třídu o činnostech žákovského parlamentu, diskutovat
o nich se spolužáky a informovat žákovský parlament o výsledcích takových jednání,
(3)jsou povinni pravidelně se účastnit schůzek žákovského parlamentu, při neúčasti se
předem omluvit.


§ 7
Dohlížející pedagogové
Dohlížející pedagogové:
(1) jsou pověřeni vedením školy, aby dohlíželi na průběh zasedání žákovského
parlamentu a zaštítili akce pořádané žákovským parlamentem,
(2) jsou přítomni zasedáním žákovského parlamentu bez možnosti hlasování,
(3) pomáhají při organizaci akcí žákovského parlamentu,
(4) informují o činnosti žákovského parlamentu vedení školy,
(5) informují žákovský parlament o výsledcích jednání s vedením školy a ohledně jeho
požadavků.

Část třetí, zasedání žákovského parlamentu

§ 8
Účast na zasedáních
(1)Svou neúčast na zasedání žákovského parlamentu omluví člen žákovského
parlamentu předem, nejpozději den před jeho konáním.
(2) V případě, že se člen žákovského parlamentu nezúčastní v průběhu pololetí
nadpolovičního počtu zasedání, projedná se jeho další setrvání na poslední pololetní
schůzi žákovského parlamentu.


§ 9
Termíny zasedání
(1) Řádná zasedání se konají ve čtvrtek v 7: 15 hodin jedenkrát měsíc učebně hudební výchovy
(2) Mimořádná zasedání svolává předseda za pomoci referentů pro informace –
nástěnkáře a rozhlasového informátora.


§ 10
Hlasování
(1) Hlasování žákovského parlamentu, stejně jako jeho výsledky, jsou veřejné.
(2) Hlasování probíhá v pořadí: „pro” – „proti“ – „zdržel se hlasování“.
(3) Hlasovat mohou pouze řádní členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy parlamentu.
(4) Členové žákovského parlamentu hlasují o otázkách podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí.


§ 11
Usnášeníschopnost
Žákovský parlament je usnášeníschopný, zúčastní-li se nadpoloviční většina zvolených
členů.
Tento jednací řád byl schválen na zasedání školního parlamentu dne:
Podpisy členů:

nahoru