Nastavení cookies

Školní parlament

Školní parlament vytváří prostor k zapojení aktivních žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jejich podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy. Snaží se najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Školní parlament je se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana.
Logo parlamentu.jpg

Svou činnost školní parlament zaměřuje na

 • vzájemnou pomoc žáků
 • pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem o životní prostředí
 • podíl při organizování chodu školy

Školní parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
 • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst
 • přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy
 • být reprezentantem školy

Školní parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

Cíl Školního parlamentu:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy.
 2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ničení majetku školy.
 3. Pomáhat s organizací školních akcí.
 4. Řešit připomínky a návrhy žáků na kvalitnější chod školy.

Žákovský parlament má smysl - říjen 2023

Žákovský parlament má smysl! Žákovský parlament je skupina volených žáků naší školy.

Každá třída od 4. do 9. ročníku má v parlamentu své dva zástupce. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Žákovský parlament pořádá také soutěže (fotosoutěž pro 1. a 2. stupeň), od kreativních po vzdělávací. 

Žákovský parlament přispívá k rozvoji občanské gramotnosti, zlepšuje informovanost napříč školou, zvyšuje zájem žáků o školní společenství. Vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu. Pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Jekatěrina Vaňková

Logo parlamentu.jpg

Volba nových členů žákovského parlamentu - září 2023

Středeční dopoledne se neslo v duchu slavnostní atmosféry, kdy se setkali zvolení zástupci 4. – 9. tříd na prvním zasedání Žákovského parlamentu.

Žákovský parlament na naší škole není novinkou, ba naopak navazuje na dlouholetou tradici, přičemž mnozí členové opakovaně reprezentují zájmy svých tříd.

Demokracie, tolerance, iniciativa, spolupráce a v neposlední řadě také zábava by měly být pilíři, na nichž stojí úspěšné fungování celého žákovského parlamentu.

S těmito zásadami byli všichni parlamenťáci seznámeni a jejich členství v žákovském parlamentu se symbolicky stvrdilo slavnostním pasováním ze strany vedení školy, protože to má smysl. 

Vedení žákovského parlamentu: Mgr. Jekatěrina Vaňková

Logo parlamentu.jpg
nahoru